Spring naar content

Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grote zorgvuldigheid samengesteld. LaCoTA u.a. / het Mijn Trefpuntteam is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De website www.mijntrefpunt.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Gebruik van Mijn Trefpunt blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door het Mijn Trefpunt worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Het Mijn Trefpunt-team controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat het Mijn Trefpunt-team specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.

Aansprakelijkheid

1.  Het Mijn Trefpunt-team is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de internetcommunity. Het Mijn Trefpunt-team is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van deelnemers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

2. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten wordt voldaan.

3. Het Mijn Trefpunt-team kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die de deelnemer herkennen of enig ander uit het contact tussen deelnemers voortvloeiend ongemak.

4. Informatie die in de profielen aan de deelnemer beschikbaar wordt gesteld door of via Mijn Trefpunt is en blijft van de oorspronkelijke schrijvers en niet van het Mijn Trefpunt-team. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij kunnen de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Het Mijn Trefpunt-team onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door de deelnemers op de site is gezet of informatie die door Mijn Trefpunt is overgedragen.

5. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door deelnemers zijn gedaan. Het Mijn Trefpunt-team is op geen enkele manier aansprakelijk voor nadelige gevolgen van ontmoetingen tussen deelnemers en voor ontmoetingen tussen deelnemers en/of niet-deelnemers als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

6. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door de deelnemer gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Het Mijn Trefpunt-team raadt deelnemers daarom aan voorzichtig te zijn met het soort informatie dat de deelnemer over zichzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die de site biedt.

7. Het Mijn Trefpunt-team kan niet garanderen dat de website www.mijntrefpunt.nl foutloos werkt en niet zal worden onderbroken door storingen. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van deelnemers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of enige andere verplichting van het Mijn Trefpunt-team jegens deelnemers, die niet te wijten is aan nalatigheid, opzet of grove schuld van het Mijn Trefpunt-team.

8. Het Mijn Trefpunt-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de deelnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Mijn Trefpunt.

9. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is het Mijn Trefpunt-team gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze deelnemers.

Overmacht

1. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die aan ons niet toerekenbaar zijn, zoals vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons leveren.

2. Het Mijn Trefpunt-team spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

3. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

4. Het Mijn Trefpunt-team kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van deelnemers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.