Spring naar content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De gratis site Mijn Trefpunt is een landelijke site, in maart 2014 gebouwd voor de Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen u.a. (LaCoTA).

2. Definities

Als onderstaande termen in de algemene voorwaarden worden genoemd, hebben ze de volgende betekenis:

2.1 Mijn Trefpunt: de internetcommunity waarmee woonconsumenten met elkaar in contact kunnen komen.

2.2 Deelnemer: degene die succesvol de inschrijfprocedure heeft doorlopen.

3. Toegang en inschrijving

3.1 Door deelnemer te worden accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden van deze site. Als de deelnemer niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, is inschrijven niet mogelijk.

3.2 Deelnemers moeten 21 jaar of ouder zijn en de verplichte velden van de registratie invullen.

3.3 Na voltooiing van de inschrijving, beschikt de deelnemer over een inlognaam, wachtwoord en een e-mailbox binnen de internetcommunity. Deze zijn strikt privé en mogen niet met anderen worden gedeeld. Mijn Trefpunt kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een inlognaam en/of wachtwoord door een deelnemer.

3.4 De deelnemer is als enige aansprakelijk voor gebruik van zijn/haar aanmeldingsgegevens door derden en voor de handelingen of beweringen die met gebruikmaking van deze aanmeldingsgegevens worden gemaakt. Mijn Trefpunt is hiervoor niet aansprakelijk. Mijn Trefpunt is ook niet aansprakelijk voor het gebruik van onjuiste persoonsgegevens door deelnemers, aangezien wij niet beschikken over middelen waarmee de identiteit van de deelnemer kan worden gecontroleerd. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of profiel door iemand anders worden gebruikt, dient het Mijn Trefpunt-team onmiddellijk te worden geïnformeerd.

3.5 Het Mijn Trefpunt-team behoudt zich het recht voor aanvragers te weigeren en deelnemers te blokkeren. De aanvrager of deelnemer ontvangt hiervan bericht.

4. Gebruik

Bij gebruik van deze site is de deelnemer gebonden aan de volgende regels:

4.1 De deelnemer stemt ermee in dat hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is voor wat hij/zij op Mijn Trefpunt publiceert, alsmede voor zijn/haar interacties met andere deelnemers.

4.2 De deelnemer verklaart Mijn Trefpunt op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke commerciële doelen/doeleinden dan ook.

4.3 Mijn Trefpunt is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Mijn Trefpunt kan verlopen. Mijn Trefpunt raadt deelnemers sterk aan persoonlijke gegevens pas uit te wisselen als de deelnemer er zeker van is dat dit verantwoord is.

4.4 Het is de deelnemer niet toegestaan in het profiel informatie op te nemen met koppelingen naar websites of e-mailadressen.

4.5 Het is de deelnemers niet toegestaan inhoud te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch, seksistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Verder zijn niet toegestaan: het plaatsen van zogenaamde 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken'); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden. Indien een deelnemer merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Mijn Trefpunt dient de deelnemer dat te melden door via de knop Contact een mail te sturen.

4.6 In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van deze site, de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. In het bijzonder foto's, videobeelden en alle informatie, gegevens of bestanden die door deelnemers worden verstrekt, moeten van fatsoen getuigen.

4.7 Het is niet toegestaan opmerkingen te plaatsen of inhoud te verspreiden, in welke vorm ook, waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Zoals informatie die vertrouwelijk is verkregen door te geven aan een ander. De deelnemer verklaart geen 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan deelnemers of voormalige deelnemers te zullen distribueren.

4.8 De deelnemer verklaart het gebruik van de site en het plezier van andere deelnemers niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4.9 Wij controleren alle profielen en foto's en zullen profielen en/of foto's weigeren wanneer deze ongepaste of obscene uitspraken of beelden bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact of die niet beantwoorden aan de geest van de community worden eveneens verwijderd.

4.10 Het is niet toegestaan, in welke vorm dan ook, onjuiste informatie of inhoud te plaatsen of te verspreiden. De deelnemer verklaart eerlijke en accurate informatie over zichzelf te verschaffen.

4.11 De deelnemer houdt deze informatie actueel en past deze aan als zijn/haar omstandigheden wijzigen. Als blijkt dat door de deelnemer verschafte informatie onjuist is, behouden wij het recht voor diens inschrijving te beëindigen en hem/haar verdere toegang tot Mijn Trefpunt te weigeren. De deelnemer verplicht zich zijn/haar profiel te verwijderen als hij/zijn geen gebruik meer wenst te maken van de internetcommunity.

4.12 E-mailberichten die deelnemers aan elkaar sturen en chatsessies tussen deelnemers worden als privé-contact beschouwd. Wij hebben het recht om naar aanleiding van klachten van deelnemers een onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

4.13 Uit veiligheidsoverwegingen slaan wij het ip-adres van de computeraansluiting van de deelnemers op. Wij hebben het recht om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over de deelnemer en zijn/haar aansluiting te achterhalen.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Deelnemers mogen geen enkel materiaal afkomstig van Mijn Trefpunt bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's en profielen van deelnemers.

5.2 De gebruiksrechten die aan deelnemers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader van de internetcommunity. Al het andere gebruik door deelnemers zonder toestemming is strikt verboden.

5.3 Het is deelnemers verboden de programmacodes of elementen waaruit de diensten zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren of dupliceren.

5.4 Het Mijn Trefpunt-team is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door deelnemers wordt verstrekt, te gebruiken op de websites van Mijn Trefpunt. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op deelnemers op de websites of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven. Het Mijn Trefpunt-team is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp en/of technische vereisten.

6. Beëindiging

6.1 Een deelnemerschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Opzeggen kan via "mijn profiel" en dan te klikken op "uitschrijven" .

6.2 Het Mijn Trefpunt-team behoudt zich het recht voor om de profielen van deelnemers die de internetcommunity gedurende één jaar niet hebben gebruikt, te verwijderen. De datum waarop het gebruik is gestopt, en aan de hand waarvan de ingangsdatum van de genoemde periode wordt bepaald, is de datum waarop voor het laatst verbinding met de site is gemaakt.

6.3 Het Mijn Trefpunt-team is gerechtigd het deelnemerschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de deelnemer een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens deze internetcommunity niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.

6.4 Het deelnemerschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van klachten over hinderlijk, onacceptabel chat, e-mailgedrag, die wij via andere deelnemers bereiken. De deelnemer is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging kan plaatsvinden zonder dat hem/haar daarvan rekenschap wordt gegeven. De deelnemer gaat er tevens mee akkoord dat het Mijn Trefpunt-team zijn/haar profielen onmiddellijk verwijdert en hem/haar verdere toegang tot de site zal onthouden.

7. Aansprakelijkheid

Zie bij disclaimer onder aan de site.

8. Slotbepalingen

8.1 Wanneer Mijn Trefpunt wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt, gaan alle rechten en verplichtingen die tussen de deelnemer en ons bestaan, over op deze andere rechtspersoon.

8.2 Op betrekkingen tussen de deelnemer en het Mijn Trefpunt-team is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een deelnemer en het Mijn Trefpunt-team worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel ter keuze van het Mijn Trefpunt-team bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer.